دسته بندی خبر

دسته بندی معرفی باشگاه های خصوصی برتر استان

باشگاهای خصوصی ورزشی

باشگاهای خصوصی ورزشی بعنوان بازوان ورزشی ادارات ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی سهم به سزایی در توسعه و گسترش ورزش ایفا می کنند.